طراحی نظام مدیریت استراتژیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

    در این پروژه با بهره‌گیری از روش استراسیس، استراتژی‌های مدیریت پسماند شهری استخراج می‌شود. هم‌چنین نظام یک‌پارچه‌ی استراسیس در سازمان مستقر می‌شود تا سازمان بتواند تاثیرات اجرای پروژه‌های استراتژیک و تصمیمات خود را مشاهده نماید و به سمت آینده‌ای مطلوب حرکت کند.   این پروژه در ابتدای شهریورماه 1398 آغاز شده است و به […]