خلق ارزش اشتراکی: رویکردی برای توسعه‌ی سودآور مسئولانه!

خلق ارزش اشتراکی: رویکردی برای توسعه‌ی سودآور مسئولانه!

توسعه به دلیل نیازمندی به منابع محدود و هم‌چنین به دلیل اثراتی که روی سبک زندگی انسان‌ها می‌گذارد، در کنار بسیاری از فواید، موجب اثرات نامطلوب نیز می‌شود. اما، همیشه انسان سعی دارد با نوآوری موانع موجود را از ره خود حذف نماید.؛

    Sorry, no posts matched your criteria.