یکی از مهم‌ترین فرآیندهای استراسیس، اجرای پروژه‌های پژوهشی است. اگر شما فرد، گروه، شرکت یا سازمانی هستید که پیشنهاد انجام چنین پروژه‌هایی دارید و یا به هر نحوی آماده‌ی همکاری در این زمینه هستید، درهای استراسیس به روی شما باز است. لطفاً، موضوع همکاری و پیشنهاده‌ی پژوهشی خود را از طریق فرم زیر و یا پست الکترونیکی با موضوع”پیشنهاد همکاری پژوهشی مشترک” به آدرس info@strasys.ir ارسال فرمائید.