اگر چه، استراسیس یک خدمت یک‌پارچه است که امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی کسب و کار وسازمان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است بر اساس محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هر سازمان یا کسب و کار بخشی از این خدمات به عنوان خدمات بخشی نیز قابل ارائه است. پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری یکی از این خدمات است.

    ما متخصص پیاده‌سازی پروژه‌های هوش تجاری و طراحی داشبورهای کسب و کار در سازمان شما هستیم.

 جهت سفارش این خدمات، روی کلید “سفارش خدمات” کلیک نمائید.

برخی پروژه‌های نمونه‌ی انجام شده: